Makers en doeners

Wil je een bijdrage leveren?
Meld je aan en wij nemen graag contact met je op.

Makers en doeners gezocht

Inleiding 
Een publieke lokale omroep kan niet zonder vrijwilligers. Zij zijn de oren en de ogen in de samenleving en zonder hun inzet is een goed functionerende lokale omroep onmogelijk. De omroep is dan ook op zoek naar vrijwilligers (Makers) op alle terreinen. Daarnaast is er in de periode van oprichting en opstarten veel werk te verzetten om de omroep vorm te geven en een solide basis neer te zetten om te starten en verder te bouwen. Dus ook nog Doeners gezocht. En soms is een maker een doener en blijkt een doener later ook nog een maker te zijn. 

Makers 
Voor de nieuwe omroep Lekstroom zijn we dan ook volop op zoek naar makers. Met makers bedoelen wij mensen die voor de omroep actief bezig willen zijn met het produceren van eenvoudige nieuwsberichten tot complete programma’s (in teamverband). Afhankelijk van voorkeuren en vaardigheden kan het zijn het schrijven van nieuwsberichten, het maken van foto’s, maken van een videorapportages, interviews, podcasts, onderhouden van de website, vullen van de social media, presenteren van een radioprogramma of als redactie teamlid producties voorbereiden of de techniek beheren in de studio of op locatie. Doe waar je passie ligt en waar je goed in bent. De duizendpoten onder ons kunnen multitasken en ook nog als vliegende keep functioneren. 

Gezien de ontwikkelingen in het medialandschap en de wijze waarop de consument informatie tot zich neemt wordt de scheidslijn tussen de voorheen verschillende disciplines steeds diffuser. Ook de visie van de omroep schuift op naar de integratie van kanalen om de inwoners zo goed mogelijk te bedienen en het bereik van onze berichtgeving te optimaliseren. Dit is een uitdaging voor de vrijwilliger die vaak meer verschillende taken krijgt en dus afwisselender werk. Daarnaast is er door het werken in teamverband ook steeds de mogelijkheid om als specialist op een specifiek terrein te opereren. 

Afhankelijk van de politieke ontwikkelingen en de wijze waarop de financiering van de lokale omroep vorm wordt gegeven in de toekomst zal er -indien daar de financiële ruimte voor is- ook onderzocht worden hoe de omroep betaalde krachten in kan zetten om de kwaliteit en de continuïteit van de omroep te borgen. Hoe fijn zou het zijn als we altijd zeker weten dat de studio open is, de apparatuur gereed staat en we links en rechts ondersteuning kunnen krijgen bij onze projecten? Een goede ondersteuning en goed ingerichte facilitaire organisatie betekent dat de makers zicht kunnen richten op kwalitatief goede producties. 

Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn om te groeien door coaching, externe opleidingen en interne trainingen. 

 Doeners 
De omroep Lekstroom is zo meteen -als het Commissariaat van de Media- de licenties heeft verstrekt een in principe nieuwe organisatie die een flink gebied zal bestrijken. Zij heeft als publieke omroep een aantal wettelijke taken, regels die nageleefd moeten worden en natuurlijk de ambitie om relevant te zijn in de regio.  

Vanzelfsprekend is er vanuit omroep Houten 12 jaar ervaring in te brengen en weten we op een aantal vlakken wat wel en wat niet werkt. Maar dat wil niet zeggen dat we klakkeloos doorgaan met wat we in Houten deden. Ons doel is om samen met de vrijwilligers de organisatie opnieuw te ontwerpen en in te richten zodat we klaar zijn voor de nieuwe uitdagingen die de nieuwe tijd met zicht meebrengt. De visie van de initiatiefgroep is hier richtinggevend en ook de uitkomsten van het onderzoek dat is verricht -mede mogelijk gemaakt door het provinciale mediafonds- zullen we zeker meenemen in de discussies op de verschillende aandachtsgebieden. 

Projectgroepen 
In aanloop naar 2024 stellen wij ons voor een aantal afgebakende projectgroepen op te richten die specifieke aandachtspunten mee krijgen, die uitwerken en als een voorstel presenteren naar de initiatiefgroep en het bestuur van de stichting. Deze projectgroepen zijn dus tijdelijk en de verwachting is dat deze werkzaamheden doorgaans voor eind 2023 kunnen worden afgerond. De overgenomene aanbevelingen worden dan onderdeel van het beleid van de omroep voor de komende jaren. 

Hieronder een overzicht van de projectgroepen zoals wij dit nu voor ogen zien. Mocht in de praktijk blijken dat sommige onderwerpen te breed of te complex zijn dan is een opdeling in sub projectgroepen mogelijk.  

Transitie / HRM team 
Onderwerpen: 
Transitie vrijwilligers omroep Houten 
Werving vrijwilligers / professionals (op termijn) 
Opleiding vrijwilligers / professionals (op termijn) 
Functieprofielen 
Coaching 

Techniek / ICT / huisvesting team 
Onderwerpen: 
Studio 
Locatie 
Netwerk / infrastructuur 
Standaardisatie techniek 
Analyse need to have / nice to have 

Organisatie / Finance / Juridisch team 
Onderwerpen: 
Bestuurlijke invulling 
Juridische aspecten 
Organogram 
Begroting (meer jaren) 
Businessplan 
Rol PBO 
Subsidiemogelijkheden 

Communicatie / branding team 
Onderwerpen: 
Branding / Werkna(a)m(en) 
Positionering 
Editionering 
Huisstijl 
Interne- en externe communicatie 
Website / App / Social media 

Programmatisch team 
Onderwerpen: 
Welke programma’s 
Welke kanalen? 
Integratie 
Uitwerking journalistieke visie en werkwijze 
Wijze van opschalen (planning over kanalen en regio’s) 
Operationele dagelijkse aansturing (RedactieRaad of andere vorm)? 

Afstemming 
Het is een overweging om een afvaardiging van de verschillende projectgroepen één of meerdere keren (naar behoefte) bij elkaar te laten komen om kennis te nemen van de gemaakte voortgang en de ideeën daar waar mogelijk op elkaar af te stemmen of om bijtijds botsende belangen te signaleren en te bespreken.